Voorwaarden van de Dienst

Op de hele site, de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar t biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.


Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en stemt u ermee in zich te houden aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van, zonder beperking, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de site of gebruik maken van de diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is uw aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het bekendmaken van wijzigingen houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

Onze webwinkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL
Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en ons toestemming hebt gegeven om minderjarige personen ten laste van u toe te staan deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Niet-naleving of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan wie dan ook om welke reden dan ook dienst te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, dienen enkel voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbare informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, meer accurate, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 - DIENST- EN PRIJSWIJZIGINGEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN
Sommige producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.
Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computermonitor nauwkeurig is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of prijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen met hetzelfde facturatie- en/of verzendadres worden geplaatst. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen goeddunken, door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons retourbeleid.

DEEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP
Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij u toegang verlenen tot dergelijke tools op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de optionele hulpmiddelen van derden.
Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de Site worden aangeboden, geschiedt geheel op eigen risico en naar eigen goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de hulpmiddelen door de desbetreffende derde aanbieder(s) worden aangeboden.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de site aanbieden (met inbegrip van het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN
Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met websites van derden worden verricht. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS
Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijv. inzendingen voor wedstrijden) of zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Feedback"), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder beperking, de Feedback die u ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn niet verplicht en zullen niet verplicht zijn (1) om de vertrouwelijkheid van enige Commentaar te handhaven; (2) om compensatie te betalen voor enige Commentaar; of (3) om te reageren op enige Commentaar.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, en geen computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website kan aantasten. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u uitgeven voor iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid daarvan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het verstrekken van persoonlijke gegevens via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om onze Privacy Policy te bekijken.

DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Dienst of een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie op de Dienst of een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele op de Dienst of enige verwante website vermelde update- of herformuleringsdatum mag worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie op de Dienst of enige verwante website gewijzigd of geactualiseerd is.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verbodsbepalingen in de Servicevoorwaarden is het gebruik van de site of de inhoud ervan (a) voor onwettige doeleinden verboden; (b) om anderen aan te zetten tot of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) verboden om plaatselijke, internationale, federale, provinciale of staatsreglementeringen, regels, wetten of verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te lasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te plaatsen (g) virussen of enige andere kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die de functionaliteit of de werking van de Dienst of enige verwante website, andere websites of het Internet aantast of kan aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de veiligheidsvoorzieningen van de Dienst of een verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen niet dat het gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of de dienst op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van uw gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs indien u van de mogelijkheid daarvan op de hoogte bent gesteld. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

AFDELING 14 - VRIJWARING
U gaat ermee akkoord en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden scheidbaar te zijn van deze Servicevoorwaarden, zonder dat een dergelijke vaststelling van invloed is op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of door ons. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet aan, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan, enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST
Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de partij die ze heeft opgesteld.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en alle andere overeenkomsten waarbij wij diensten aan u verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Verenigde Staten.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

DEEL 20 - CONTACTINFORMATIE
Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

E-mail: klant@loisamsterdam.com

Telefoon:
+33756903569

Kantooruren: Ma t/m vr 9:00 - 18:00

Bedrijfsadres
Loïs Amsterdam van Denimtex Limited
Suite C, Level 7, World Trust Tower, 50 Stanley Street
Central, Hong Kong
Bedrijfsnummer: 3339182